Veel gestelde vragen

Behandelaars

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een arts, psychotherapeut of GZ-psycholoog. Een vaktherapeut met een erkende bachelor kun je terugvinden bij de federatie voor vaktherapeuten. Een erkende zorgverlener is ook geregistreerd in het AGB-register met een unieke code. Dit is een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code), een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend.

Nee, een psychiater heeft een hele brede opleiding; hij/zij is arts en psychotherapeut. Dat betekent dat hij/zij geschoold is om lichte problematiek tot ernstige problematiek te behandelen, waarbij zijn/haar medische achtergrond van groot voordeel kan zijn. Vaak zijn mensen lang op zoek voordat zij een juiste behandeling vinden, simpelweg omdat er nooit een goede diagnose is gesteld. Een intake bij een psychiater kan snel tot een juist advies voor behandeling leiden, vanwege zijn/haar medische zowel als uitgebreide psychische kennis.

Een coach is iemand die als beroep adviezen en begeleiding geeft. Er bestaan verschillende 1- of 2-jarige deeltijdopleidingen voor coaching.

Een vaktherapeut is iemand met een bachelor CT (4-jarig) aan de hogeschool: de afstudeerrichting (beeldend, drama, dans, muziek of psychomotore) bepaalt zijn/haar specialiteit.

Psychiater
Een psychiater is een medisch specialist. Hij/zij heeft 7 jaar geneeskunde gestudeerd en heeft zich daarna (als arts-assistent) in 4½ jaar gespecialiseerd tot psychiater en psychotherapeut.
Psychotherapeut
Om toegelaten te worden tot de 4-jarige opleiding voor psychotherapeut, moet je een van de volgende achtergronden hebben: een artsexamen of een doctoraalexamen psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. Een psychiater is altijd opgeleid als psychotherapeut. Niet iedereen mag zich dus zomaar psychotherapeut noemen, het is een beschermde titel, iemand die niet bevoegd is, mag de titel niet voeren; dat is strafbaar.
Psycholoog
Een psycholoog is iemand met een master in de wetenschappelijke psychologie: de afstudeerrichting bepaalt zijn/haar specialiteit. Omdat een psycholoog geen medische achtergrond heeft, mag hij/zij geen medicatie voorschrijven. Psycholoog is geen beschermde titel. Een psycholoog kan een postdoctorale opleiding volgen tot GZ-psycholoog, wat wel een beschermde titel is.

Klachtenregeling
 
Indien u een klacht heeft kunt u die het beste eerst met de behandelaar bespreken. Wanneer de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid wordt besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 
 
U kan klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.
 
Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Financieel

Je kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten per mail of telefonisch. Buiten de praktijkuren kun je het antwoordapparaat inspreken. Zeg je de afspraak te laat af, dan brengen wij 50 euro in rekening. De verzekering vergoedt dit niet.

Dit komt door uw eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor zorg die valt onder de basisverzekering. Het verplichte eigen risico is ongeveer € 385. Het is mogelijk om vrijwillig het verplichte eigen risico op te hogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. De zorgverzekeraar kan dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering geven. Voor bepaalde zorg uit het basispakket betaal je geen eigen risico. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts of voor verloskundige zorg en kraamzorg. Op zorg die door bijvoorbeeld specialisten in het ziekenhuis en de psychiater wordt verleend, is het eigen risico wel van toepassing. Hoeveel van het eigen risico aangesproken wordt, is afhankelijk van de kosten van de prestatie die gedeclareerd wordt.

Vaktherapie beeldend wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van veel zorgverzekeraars, informeer bij je zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Nicole Querido is geregistreerd bij de FVB 004287, de RBCZ 810306R en bij de NFG 8097. In de aanvullende verzekering wordt er geen beroep gedaan op je eigen risico. Vanwege de al jaren bewezen goede resultaten van vaktherapie wordt een traject ook regelmatig door werkgevers vergoed.

Vanaf 1 januari 2022 komt er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Voor ons wordt alles anders. Of dat consequenties heeft voor u leest u hier patiëntfolder zorgprestatiemodel 

Wij zijn volop bezig met de veranderingen maar voor ons is nog niet alles duidelijk. Voor vragen verwijzen wij u naar uw verzekeraar.

Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle verzekeraars, de rekening wordt rechtstreeks bij hen ingediend. Een intake met de psychiater wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering, er wordt wel een beroep gedaan op het wettelijk eigen risico dat je aan jouw verzekeraar moet betalen. Afhankelijk van het advies wordt de vervolgbehandeling geheel vanuit de basisverzekering, gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering of niet vergoed. Dit zal na het intakegesprek duidelijk zijn. Mocht je niet verschijnen op een afspraak of zeg je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren af, dan moet je de rekening zelf betalen, de verzekering vergoedt deze niet.
Jeugdzorg valt niet onder de basisverzekering, maar wordt betaald via de gemeente. Wij hebben geen contract met de gemeente Hilversum voor jeugdzorg. Mensen onder de 18 krijgen hun behandeling bij ons dus niet vergoed.

Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een aantal zorgverzekeraars valt relatietherapie binnen de aanvullende verzekering, informeer bij je zorgverzekeraar naar voor de voorwaarden. In de aanvullende verzekering wordt er geen beroep gedaan op je eigen risico.

Overig

De wachttijd voor een intakegesprek bij de psychiater is circa 4 weken. Denk je in aanmerking te komen voor groepstherapie dan kan je snel terecht voor een uitgebreide intake. 

Voor de deur zijn parkeerplaatsen, daar is de maximale parkeertijd 1 uur. Rondom ons zijn drie parkeergarages als je langer wilt parkeren.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn een aantal zaken geregeld, onder andere over het dossier. Een hulpverlener heeft de plicht om een apart dossier van elke patiënt bij te houden en het dossier 20 jaar te bewaren. Het is de plicht van de zorgverlener ervoor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen. Tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alleen personen die direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over de patiëntgegevens beschikken. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Omdat het dossier gaat over jouw lichaam en gezondheid kun je het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over jezelf gaan. Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven. Je hebt recht op kopieën van je dossier.

Bij acuut (levens)gevaar:
Bel direct 112.

Geen acuut gevaar:
Bel uw huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen u doorsturen naar de crisisdienst.

Crisistelefoon:
In Nederland is een telefoonlijn beschikbaar voor mensen met zelfdodingsgedachten: telefoonnummer 0900 0113. Op hun website staat meer informatie.

Om je intake en eventueel verdere behandeling vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering, moet een juiste verwijzing van de huisarts bij ons binnen zijn voordat je een afspraak maakt. Als je al eens eerder ergens in behandeling bent geweest, ontvangen wij graag van tevoren je volledige dossier, dat je bij je vorige behandelaar kunt opvragen. Bij je eerste afspraak moet je een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Therapieën

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of zijn het geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt, meestal één keer per week 1½ tot 2 uur. In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaatsvindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander, hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Beeldende therapie is een van de vijf therapievormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Het is geen alternatieve, maar een reguliere vorm van therapie. Inzichtgevende beeldende therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die verbaal sterk zijn en geneigd zijn hun gevoelens (weg) te rationaliseren, of mensen die juist moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten. Beeldende therapie gebruikt onder andere tekenen, boetseren en schilderen om vaak pijnlijke herinneringen en gevoelens zichtbaar te maken in materiaal. Door te werken in en met het materiaal, ontstaat inzicht en worden trauma’s verwerkt. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, hoef je geen creatieve achtergrond te hebben om deze vorm van therapie te volgen.

Ons verleden bepaalt in hoge mate hoe we voelen, denken en handelen. Als kind leren we wat goed en fout is (normen en waarden) en hoe we met onszelf en anderen omgaan. We hebben in onze jeugd ook vervelende, soms traumatische, ervaringen doorgemaakt, iets waaraan we als volwassenen liever niet meer denken. Klachten en problemen in het hier en nu hebben vaak te maken met gebeurtenissen uit het verleden, met verdrongen gevoelens en met de manier waarop we als kind hebben geleerd te denken, te voelen en ons te gedragen. Psychotherapie helpt inzicht te krijgen en helpt bij het helen en loskomen van dat verleden. Bij dat laatste neemt de zogenaamde corrigerende (emotionele) ervaring een belangrijke plaats in. Een voorbeeld hiervan is dat je je ervan bewust wordt dat je boos kan worden zonder de liefde van een ander te verliezen, zoals dat vroeger misschien wel heeft plaatsgevonden.