Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden online producten Praktijk Querido
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en Praktijk Querido, waarin de cliënt deelneemt aan een online therapie programma van Praktijk Querido en welke verkocht is via de website van Praktijk Querido.
1.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Registratie
2.1 Een overeenkomst tussen de cliënt en Praktijk Querido komt tot stand nadat de cliënt zich geregistreerd heeft. Registratie is vereist voor het kunnen bestellen van producten. Bij registratie dienen persoonlijke gegevens vertrekt te worden. Deze gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden en de gegevens dienen actueel te zijn.
2.2 Praktijk Querido heeft een geheimhoudingsplicht. Het is Praktijk Querido niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Praktijk Querido een privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring treft u aan op deze website. Verwezen wordt naar het Privacyreglement op de website van Praktijk Querido.
2.3 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van het eigen account.
2.4 De cliënt kan een online behandeling bij Praktijk Querido volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Indien jonger, dienen gezaghebbende ouders te tekenen voor akkoord van de online behandeling.
2.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

3. Betaling
3.1 Tenzij partijen anders overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Praktijk Querido en de cliënt, de gebruikelijke door Praktijk Querido te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing zoals vermeld in de Ehealthwebshop op de website van Praktijk Querido. In de webshop kan betaald worden via iDEAL, PayPal en via een bankoverschrijving.

4. Annulering
4.1 Annulering van deelname van een training kan alleen schriftelijk (per e-mail). Ten alle tijden zijn bij annulering de administratiekosten van € 49,– verschuldigd. Voor het overige kan tot zeven dagen voor aanvang van de training deze geannuleerd worden. Naast de administratiekosten worden alsdan geen verdere kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de training bestaat geen recht op restitutie.

5. Verplichtingen van de cliënt
5.1 De cliënt is verplicht alle door Praktijk Querido gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Indien blijkt dat Praktijk Querido tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een online programma. Praktijk Querido kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
6.2 Praktijk Querido is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Praktijk Querido tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
6.3 Praktijk Querido kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de website van Praktijk Querido als voor het gebruik van het online programma. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
6.4 Praktijk Querido kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van Praktijk Querido kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatie-middelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Praktijk Querido niet kenbaar kan zijn geweest.

7. Opschorting en ontbinding
7.1 Praktijk Querido behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Querido op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien Praktijk Querido de nakoming van haar verplichtingen opschort dan wel de overeenkomst ontbindt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

8. Intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, foto’s beelden, materialen, applicaties van Praktijk Querido liggen bij Praktijk Querido en/of Minddistrict. Het is de cliënt op geen enkele wijze toegestaan daar inbreuk op de te maken, tenzij expliciet anderszins is vermeld.
8.2 Het is Praktijk Querido te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Praktijk Querido kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Praktijk Querido is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

9. Overmacht
9.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Praktijk Querido en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de cliënt of Praktijk Querido komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Praktijk Querido geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Praktijk Querido niet in staat is de verplichtingen na te komen.
9.3 Voor zowel de cliënt als Praktijk Querido bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Praktijk Querido gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Praktijk Querido is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

10. Klachtenregeling
10.1 Klachtenregeling psychiater:

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doen wij een beroep op de regeling van de beroepsvereniging van de psychiaters, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net

10.2 Klachtenregeling vaktherapeut:

Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je vaktherapeut te bespreken en op te lossen. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris van de vaktherapeut kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

11. Geschillen

11.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Praktijk Querido is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, de uitvoering en uitleg daarvan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

Praktijk Querido, januari 2019.